Komisja Europejska potwierdza, że ministrowie ds. rybołówstwa muszą poczynić większe postępy przy ustanawianiu limitów połowowych

Publikacja corocznego komunikatu zapoczątkowuje nową rundę unijnych negocjacji

Komisja Europejska potwierdza, że ministrowie ds. rybołówstwa muszą poczynić większe postępy przy ustanawianiu limitów połowowych
Fishing nets at sea, Netherlands© Corey Arnold

We właśnie opublikowanym „Komunikacie dotyczącym możliwości połowowych” Komisja Europejska stwierdza, że wiele limitów połowowych nadal przekracza określone w zreformowanej wspólnej polityce rybołówstwa (WPRyb) wartości graniczne umożliwiające odbudowę stad ryb oraz że ministrowie ds. rybołówstwa spowalniają postęp w realizacji wytycznych w tym zakresie.

To ważne oświadczenie Komisji stanowi odzwierciedlenie treści jej opinii technicznej oraz ostatnio opublikowanej analizy Pew Charitable Trusts. Choć Komisja stwierdziła, że w ostatnich 10–15 latach skala przełowienia uległa zmniejszeniu, komunikat zwraca uwagę na fakt, że w niektórych przypadkach decydenci zwiększają limity połowowe, oddalając je od założonych celów.

Oświadczenie zawiera ogólne informacje o stanie stad w wodach Unii Europejskiej (UE) oraz przedstawia w zarysie szerokie plany Komisji w zakresie zarządzania rybołówstwem na 2017 rok. Jego publikacja latem każdego roku jest istotnym wydarzeniem, które stanowi punkt wyjścia do żmudnych prac związanych z uzgodnieniem limitów połowowych na kolejny rok, a także do negocjacji i rzecznictwa poprzedzających podjęcie tych decyzji.

Overfishing chart

Zreformowana WPRyb weszła w życie z początkiem 2014 roku. Nakazuje ona zakończenie nadmiernych połowów do 2015 roku tam, gdzie to możliwe, a w odniesieniu do wszystkich stad — najpóźniej do 2020 roku. A zatem jak można osiągnąć ten cel?

Po pierwsze, Komisja musi zaproponować limity połowowe umożliwiające spełnienie celów określonych we WPRyb — czyli osiągnięcie wskaźników eksploatacji pozwalających na odbudowę populacji stad i uzyskiwanie stabilnego dochodu przez europejskie floty rybackie w długiej perspektywie czasu. Oświadczenie Komisji w przeważającej części zapowiada realizację tych celów.

Po zaproponowaniu przez Komisję limitów połowowych — począwszy od Morza Bałtyckiego pod koniec lata — ministrowie ds. rybołówstwa podejmą decyzje podczas obrad posiedzeń Rad ministrów w październiku, listopadzie i grudniu. Niestety jak dotąd Rada rzadko ustalała limity gwarantujące zrównoważone połowy. Ministrowie mają jednak świadomość, że jest coraz mniej czasu na to, by dokonać wymaganego w tym zakresie postępu. Utrzymujące się przełowienie odsuwa w czasie korzyści, jakie zależne od rybołówstwa społeczności i przedsiębiorstwa czerpią z lepszego zarządzania tym sektorem gospodarki.

W tym rocznym cyklu decyzyjnym kluczową rolę odgrywa bardzo ważny trzeci organ, który rozlicza pozostałe dwa podmioty biorące udział w ustalaniu limitów: Parlament Europejski.

Zgodnie z traktatem lizbońskim, zapewniającym konstytucyjne podstawy dla funkcjonowania Unii Europejskiej, posłowie do Parlamentu Europejskiego nie uczestniczą w ustalaniu rocznych limitów połowowych. Odgrywają oni jednak istotną rolę w zapewnieniu, aby wszystkie przepisy ustawowe w zakresie rybołówstwa były zgodne z wymogami zreformowanej WPRyb zatwierdzonej wspólnie przez Parlament i Radę w 2013 roku. WPRyb nakłada na Komisję obowiązek przedkładania europarlamentarzystom corocznego sprawozdania na temat postępów w ustalaniu limitów gwarantujących zrównoważone połowy oraz na temat stanu stad ryb.

Za pozytywny sygnał należy uznać fakt, że eurodeputowani z parlamentarnej Komisji Rybołówstwa coraz częściej domagają się od Komisji Europejskiej większej przejrzystości w zakresie stanu rybołówstwa w UE. Jednak aby reformy zostały w pełni zrozumiane i doprowadziły do skutecznego zakończenia przełowienia w wodach Unii Europejskiej, niezbędne jest ściślejsze nadzorowanie postępów we wdrażaniu WPRyb.

Andrew Clayton kieruje działaniami Pew Charitable Trusts mającymi na celu zakończenie przełowienia w północno-zachodniej Europie.

National Homeownership Month