Zapewnienie skutecznej realizacji wspólnej polityki rybołówstwa

Fundacja The Pew Charitable Trusts z zadowoleniem przyjęła wiadomość o Komunikacie Komisji proponującym przeprowadzenie konsultacji w sprawie możliwości połowowych w 2016 r.1 i zachęca Komisję do dokonania analizy  przedłożonych ocen na piśmie. Ustalenie właściwych limitów połowowych ma podstawowe znaczenie dla osiągnięcia celów Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie położenia kresu przeławianiu i odtworzenia i utrzymania zasobów rybnych na poziomie przekraczającym poziom umożliwiający maksymalny zrównoważony połów (MSY). Ponadto Pismo posłuży jako doroczny raport do Parlamentu Europejskiego i Rady  z przebiegu procesu zmierzającego do osiągnięcia MSY i stanu zasobów rybnych zgodnie z artykułem 50 WPRyb.

Skupiając się na północno-zachodnich wodach europejskich, na których fundacja Pew koncentruje swoje wysiłki zmierzające do położenia kresu przełowom, chcielibyśmy zaznaczyć następujące główne punkty:

Ustanowienie ograniczeń połowów:

  • Limity połowowe muszą być ustanowione zgodnie z artykułem 2.2 WPRyb, a ich celem ma być sukcesywne odtwarzanie wszystkich zasobów rybnych i utrzymanie ich powyżej poziomu biomasy zdolnej do osiągnięcia MSY.
  • Plany wieloletnie muszą właściwie odzwierciedlać cele i wymagania WPRyb. W szczególności limity połowowe dla wszystkich zasobów muszą być ustanowione na poziomie poniżej FMSY w celu odtworzenia i utrzymania wszystkich zasobów powyżej poziomu BMSY.
  • Fundacja Pew z zadowoleniem wita zamiar  wprowadzenia przez Komisję całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) na rok 2016 nie przekraczając zaleceń dotyczących poziomów MSY. W ciągu ubiegłych dwóch lat postęp zmierzający do położenia kresu przełowom został zahamowany, a według przeciętnej nawet odwrócony. Ponieważ termin ustalony na rok 2015 minął, należy podjąć dodatkowe wysiłki w celu określenia TAC, nieprzekraczających FMSY.
  • Wszelkie prośby o dalsze przesunięcie terminu 2015 r. muszą zawierać wyraźne wskazówki, w jaki sposób śmiertelność ryb będzie się progresywnie i stopniowo zmniejszać zgodnie z artykułem 2.2 tak, aby nie przekroczyć zalecenia MSY, możliwie jak najszybciej, ale nie później niż w 2020 r., i musi to zostać podane do wiadomości publicznej.
  • Aby z rozwagą podejść w sposób systematyczny, z góry określony i przejrzysty  w stosunku do zasobów, w przypadku których nie istnieją  pełne zalecenia naukowe, Komisja musi podać dodatkowe informacje w jaki sposób definiuje ona takie podejście. Stosując to rozważne podejście ważne jest zmniejszenie śmiertelności połowowej, a nie tylko możliwości połowowych.

Fundacja Pew nie ma pewności, czy Komisja rzeczywiście zamierza postępować zgodnie z umową zawartą między Komisją a Radą stanowiącą, że TAC powinny pozostać niezmienione dla 26 zasobów przez cztery lata, chyba że percepcja zasobu zmieni się znacznie, ponieważ umowa nie jest zgodna z rozważnym podejściem i WPRyb.

  • Fundacja Pew zgadza się z tym, że zalecenie Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) dotyczące limitów połowowych musi być warunkiem wstępnym podniesienia limitu tak, aby odzwierciedlał on obowiązek wyładunku. Wzrost powinien być ograniczony, żeby nie dopuścić do przekroczenia śmiertelności połowowej w stosunku do poziomu zalecanego przez naukowców. Zmiany TAC powinny się ograniczać wyłącznie do zasobów, które w całości podlegają obowiązkowi wyładunku.

Składanie raportów o stanie zasobów:

  • W Komunikacie Komisji nie ma informacji o stanie populacji ryb w stosunku do poziomu biomasy zdolnej do wytworzenia MSY. Informacje te stanowią warunek wstępny oceny procesu zmierzającego do odtworzenia i utrzymania populacji zasobów rybnych powyżej poziomów BMSY, co stanowi cel WPRyb.
  • Fundacja Pew zdecydowanie przeciwstawia się decyzji Komisji podania informacji dotyczących wielu parametrów tylko za ubiegły rok, chociaż STECF przedstawił dane dotyczące szeregu czasowego pozwalające na ocenę postępu osiągniętego na drodze do celów ustalonych przez WPRyb. Fundacja Pew wyraża ponadto zaniepokojenie faktem, że kilka wskaźników, co do których STECF przedstawił informacje, m.in. średnia arytmetyczna stosunku F/FMSY, nie zostały włączone do komunikatu.
  • Język komunikatu Komisji nie jest jasny, co może doprowadzić do niezamierzonych nieporozumień i dyskusji. W szczególności Komisja powinna podawać konkretne liczby dotyczące śmiertelności, poziomu biomasy lub wydajności, kiedy mowa jest o "MSY".
  • Fundacja Pew wyraża zaniepokojenie tym, że Komisja podaje informacje, które wydają się sprzeczne (np. dotyczące TAC, nieprzekraczających FMSY).

Fundacja Pew Charitable Trusts z zadowoleniem wita Komunikat Komisji inicjujący konsultacje w sprawie możliwości połowów w 2016 r.2  W Komunikacie tym Komisja ustanawia zasady określające całkowite dopuszczalne połowy (TAC) na rok 2015 i proponuje podjęcie szeregu kroków w celu dostosowania ustaleń do możliwości połowowych zgodnie ze zmienioną  Wspólną Polityką Rybołówstwa (WPRyb).3 Ustanowienie prawidłowych limitów połowowych ma fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia celów WPRyb tzn. położenia kresu przeławianiu oraz odtworzenia i utrzymania zasobów rybnych powyżej poziomu, przy którym możliwe jest osiągnięcie najwyższego zrównoważonego połowu (MSY). Ponadto Pismo posłuży jako doroczny raport do Parlamentu Europejskiego i Rady  z przebiegu procesu zmierzającego do osiągnięcia MSY i stanu zasobów rybnych zgodnie z artykułem 50 WPRyb.

Fundacja Pew odpowie na Komunikat, w którym ustosunkuje się do ustanowienia zrównoważonych limitów połowowych i do postępu na drodze do osiągnięcia MSY. W niniejszym piśmie skoncentrowaliśmy się na wodach północno-zachodniej Europy, na którym skupia się obecnie działanie fundacji Pew zmierzające do położenia kresu przełowom w Unii Europejskiej.

W celu efektywnego przenalizowania i wykorzystania wkładu wniesionego przez interesariuszy zainteresowanych  zbliżającym się procesem ustalania możliwości połowowych na rok 2016, prosimy Komisję o dokonanie w formie pisemnej analizy otrzymanych przez nią wypowiedzi.  Fundacja Pew zaangażowała Instytut Ekologiczny w celu wykonania takiej analizy konsultacji przeprowadzonych w ubiegłym roku w związku z Komunikatem; analiza ta dołączona jest do niniejszej wypowiedzi dla Państwa informacji.

 

1.     Ustanawianie zrównoważonych limitów połowowych

Podstawowe znaczenie dla wprowadzenia zmian do WPRyb miało postawienie jasnych celów i  określenie ram czasowych do ustanowienia zrównoważonych limitów połowowych i odzyskanie zasobów rybnych. Coroczne ustanawianie całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) jako wyraz śmiertelności połowów jest ściśle związane z celem WPRyb, jakim jest odtwarzanie i utrzymywanie populacji zasobów rybnych powyżej poziomów biomasy umożliwiających uzyskanie MSY. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ustanowienie limitów połowowych poniżej MSY (F MSY)  umożliwi zasobom rybnym ostateczne odtworzenie poziomów biomasy powyżej poziomów wystarczających do wytworzenia MSY (B MSY) niezależnie od innych czynników biologicznych.

 W czasie negocjacji reformy WPRyb, dokonano pewnego postępu w zakresie ustanawiania TAC nie przekraczających FMSY. Ale niezależnie od wymogu WPRyb osiągnięcia poziomów eksploatacji MSY do 2015 r. w przypadkach, w których jest to możliwe, a stopniowo najpóźniej do 2020 r. dla wszystkich zasobów, proces ten został najpierw zahamowany, a potem, biorąc pod uwagę średnią, odwrócony. Jest to sprzeczne z prawnym wymogiem WPRyb i konieczne jest podjęcie dodatkowych kroków w celu położenia kresu przełowom zgodnie ze zreformowaną WPRyb.


Birds above fishing catch
Birds above fishing catch
Report

Wnioski płynące z wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa UE

Quick View
Report

Różne dane wskazują na konieczność podjęcia dalszych działań na rzecz lepszego zarządzania

Article

Zarządzanie rybołówstwem w UE nadal jest niezgodne z zaleceniami naukowymi pomimo upłynięcia terminu w 2020 r.

Quick View
Article

Analiza wskazuje, że ministrowie muszą zintensyfikować działania, aby zakończyć przełowienie.

Article

10 powodów, dla których rządy krajów europejskich muszą podjąć szybkie działania, aby zakończyć przełowienie

Quick View
Article

Ministrowie ds. rybołówstwa Unii Europejskiej oraz urzędnicy z innych krajów leżących nad Oceanem Atlantyckim spotkają się jesienią, aby uzgodnić limity połowowe dla stad ryb Atlantyku i Morza Północnego na przyszły rok.

Article

Sprawdź swoją wiedzę na temat europejskiego rybołówstwa

Quick View
Article

Północno-zachodnie wody Europy od Morza Północnego, Celtyckiego i Irlandzkiego aż po Ocean Atlantycki stanowią schronienie dla wielu gatunków. Czy potrafisz odróżnić morszczuka od śledzia, sardynkę od soli albo dorsza od wspólnej polityki rybołówstwa. Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie.

Our Work