Ministrowie ds. rybołówstwa UE uzgodnili limity połowowe na 2016 r.

Limity ustalone dla niektórych stad wciąż sprzyjają nadmiernym połowom

The European Union

16 grudnia ub. roku ministrowie ds. rybołówstwa Unii Europejskiej porozumieli się  odnośnie limitów połowowych na 2016 r., częściowo uwzględniając propozycje przedstawione w listopadzie przez  Komisję Europejską. Propozycje Komisji były w dużej mierze zgodne z  zaleceniami naukowców z Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES).

Dobrą wiadomością jest to, że ministrowie dla części stad przyjęli propozycje Komisji, jednocześnie jednak przekraczając zalecenia ICES dla wielu innych.

Ustanawianie europejskich limitów połowowych odbywa się za zamkniętymi drzwiami, co uniemożliwia opinii publicznej poznanie kontekstu porozumienia. Ponadto ocena tego, czy limity znajdują się na odpowiednim poziomie jest trudne, ponieważ tym razem dla niektórych stad ministrowie dodali tzw. zwyżki, co w praktyce podnosi limity tak, aby odzwierciedlały  one wpływ zakazu odrzutów (obowiązku wyładunku całego połowu) na stada ryb przydennych. Wzrost ten ma za zadanie uwzględnienie wyładunku ryb, które nie zostały odrzucone, ale obliczenia są skomplikowane i ich szczegóły nie zostały jeszcze opublikowane. Tylko poznanie szczegółów  porozumienia pozwoli zaobserwować postęp dokonany przez ministrów w ograniczaniu nadmiernych połowów i wprowadzaniu zreformowanej Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb).

Zgodnie z zapisami WPRyb  odpowiednie dostosowanie wielkości połowów musi być wprowadzone do roku 2015 tam gdzie to możliwe, a w stopniowy sposób dla wszystkich pozostałych stad do 2020r. Wyjątki (do 2020r.) są dopuszczalne  tylko w sytuacji,  kiedy zbyt szybkie zmiany spowodowałyby długotrwałe społeczne i gospodarcze szkody. Jednak nawet w takich przypadkach, należy dążyć do stopniowej eliminacji nadmiernych połowów.

Ważne jest, aby w przypadkach, ustanawiania limitów połowowych powyżej wartości zalecanych przez naukowców, ministrowie podawali do publicznej wiadomości uzasadnienie swoich decyzji. Zbyt wysokie limity mogą utrudnić bowiem implementację WPRyb w ciągu kilku kolejnych lat.

Nadchodzące propozycje planów wieloletnich umożliwią skoncentrowanie się na  długoterminowych celach. Z przyjemnością będziemy  w 2016 r. wspierać Komisję, Radę i Parlament Europejski w rozwijaniu i dostosowywaniu tych planów tak aby zapewnić skuteczne wdrażanie zreformowanej WPRyb i przyczynić się do zakończenia przełowienia w UE.

Andrew Clayton kieruje działaniami Pew mającymi na celu położenie kresu nadmiernym połowom w Europie Północno-Zachodniej.

Spotlight on Mental Health