Propozycja Komisji Europejskiej w sprawie limitów połowowych w wodach północno-zachodnich na rok 2016

Całkowite dopuszczalne połowy zostaną ustalone przez ministrów UE odpowiedzialnych za rybołówstwo w grudniu

Propozycja Komisji Europejskiej w sprawie limitów połowowych w wodach północno-zachodnich na rok 2016
European Union flagiStock

Propozycja limitów połowowych w europejskich wodach północno-zachodnich na rok 2016, przedstawiona 10 listopada, jest już drugim w tym roku sprawdzianem ambicji przywódców  politycznych do położenia kresu nadmiernym połowom, tak jak wymaga tego wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb).

W zeszłym miesiącu Rada ds. rybołówstwa wyznaczyła całkowite dopuszczalne połowy na Morzu Bałtyckim na rok 2016, które w większości przypadków przekraczają wartości zalecane przez naukowców. Wyznaczone limity w praktyce zezwalają na kontynuację nadmiernych połowów dwóch stad dorsza, a także stad szprota, śledzia i łososia. Wskazuje to wyraźnie na istnienie silnej presji politycznej przed grudniowym posiedzeniem Rady, na którym ministrowie rozważą nowe zalecenia Komisji.

Propozycja dotycząca północno-wschodnich wód Atlantyku obejmuje znacznie większą liczbę stad ryb, występujących na dużo większym obszarze, niż w przypadku wód Bałtyku. Wiele limitów połowowych zaproponowanych przez Komisję jest zgodnych z zaleceniami naukowców, ale niektóre przekraczają progi rekomendowane przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES).

Podczas grudniowego spotkania 28 ministrów odpowiedzialnych za rybołówstwo znajdzie się pod ogromną presją żądań skupiających się na krótkoterminowych zyskach, zamiast na zrównoważonym i perspektywicznym rozwoju. Krajowe podmioty sektora rybołówstwa będą walczyć o zwiększenie całkowitych dopuszczalnych połowów, podobnie jak ma to miejsce od wielu dziesięcioleci. Zreformowana wspólna polityka rybołówstwa miała rozwiązać ten problem, ponieważ wyznacza jasny cel w postaci położenia kresu nadmiernym połowom do 2015 r. tam, gdzie jest to możliwe, a najpóźniej do 2020 r. Pomimo to, większość limitów połowowych na rok 2015 przekraczała wartości zalecane przez ICES. Obecnie, kiedy coraz bliższy staje się termin 2020 roku, przywódcy polityczni muszą poczynić znaczne postępy, aby spełnić założenia określone we wspólnej polityce rybołówstwa.

Warunkiem realizacji wyznaczonego celu jest przyjęcie przez Karmenu Vella, Komisarza ds. rybołówstwa, przywództwa przy wyznaczaniu właściwych limitów połowowych, oraz zgoda ministrów UE odpowiedzialnych za rybołówstwo na bezzwłoczne zakończenie przełowienia, co przyczyni się do wykorzystania wszystkich korzyści płynących z produktywnego i zrównoważonego rybołówstwa, oraz zdrowszego środowiska morskiego w długiej perspektywie.

Andrew Clayton kieruje działaniami Pew mającymi na celu położenie kresu nadmiernym połowom w Europie Północno-Zachodniej.

Spotlight on Mental Health