Negocjatorzy UE uzgodnili wieloletni plan zarządzania dla stad ryb Morza Bałtyckiego

Rozbieżności z założeniami Wspólnej Polityki Rybołówstwa zwiększają potrzebę ustalenia bardziej ambitnych planów zarządzania dla innych obszarów

W marcu liderzy Unii Europejskiej osiągnęli porozumienie w sprawie wieloletniego planu (MAP) zarządzania dla stad ryb dorsza, śledzia i szprota na Morzu Bałtyckim. Kompromis pomiędzy przedstawicielami Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej udało się wypracować po 10 miesiącach negocjacji trójstronnych.

Przez ten czas przedstawiciele Parlamentu zdecydowanie opowiadali się przeciwko działaniom Rady, aby wyłączyć kluczowe elementy zreformowanej Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb) UE. W rezultacie powstał jednak plan, który kładzie większy nacisk na elastyczność, a nie na ścisłe przestrzeganie przepisów prawa UE.

Wiosną ubiegłego roku, w następstwie publikacji propozycji planu przez Komisję, Parlament przedstawił swoje stanowisko w sprawie bałtyckiego planu, które było zgodne z celami WPRyb. Polityka wzywa do odbudowy i zachowania populacji ryb powyżej poziomów biomasy zdolnych do uzyskania maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY), maksymalnego dopuszczalnego odłowu ryb ze stada, który nie będzie miał znaczącego wpływu na poziom ich rozmnażania.

Rada, składająca się z 28 ministrów państw członkowskich odpowiedzialnych za rybołówstwo, przyjęła jednak stanowisko, zgodnie z którym dopuszczalne są limity połowowe, które nie są ściśle zgodne z założeniami WPRyb, co w rezultacie może doprowadzić do kontynuacji problemu przełowienia.

Przez cały okres ustalania planu Parlament, reprezentowany przez polskiego europosła Jarosława Wałęsę, podkreślał znaczenie przestrzegania limitów określonych we WPRyb.
Z drugiej strony Rada dążyła do zastosowania elastyczności i wprowadzenia tzw. przedziałów śmiertelności połowowej, co pozwoliłoby na przekroczenie limitów określonych we WPRyb. Po długich negocjacjach i stałym naciskom ze strony polityków, strony osiągnęły kompromis.

Chociaż Parlament zgodził się na pewne ustępstwa w stosunku do Rady, aby umożliwić osiągnięcie porozumienia, z powodzeniem bronił potrzeby odbudowania stad do zdrowego, zrównoważonego poziomu, co jest kluczowym celem WPRyb. Jednakże poprzez wprowadzenie wskaźników śmiertelności połowowej powyżej wartości punktowej MSY kompromis ten niesie ze sobą ryzyko kontynuacji prowadzenia nadmiernych połowów.

Plany wieloletnie mają na celu zminimalizowanie podejmowania decyzji w oparciu o interesy krótkoterminowe i zmaksymalizowanie prawdopodobieństwa stosowania zrównoważonych praktyk połowowych. Wieloletni plan zarządzania dla Morza Bałtyckiego to pierwszy z kilku planów przewidzianych zreformowaną WPRyb. Niedługo opracowane zostaną następne plany dotyczące Morza Północnego i Oceanu Atlantyckiego na zachód od Szkocji i Irlandii.

Dzięki procesowi negocjacji planu dla Bałtyku dowiedzieliśmy się, że nadrzędnym założeniem dla Parlamentu jest dalsza obrona kluczowych celów WPRyb. Aby ułatwić osiągnięcie tego celu, Komisja musi przedstawić jednoznaczne propozycje, w tym oceny oddziaływania, które pokażą, w jaki sposób proponowane limity śmiertelności połowowej ryb zakończą przełowienie i umożliwią odbudowę stad zgodnie ze WPRyb.

Andrew Clayton kieruje działaniami Pew Charitable Trusts mającymi na celu zakończenie przełowienia w północno-zachodniej Europie.

Spotlight on Mental Health