Europa potrzebuje limitów połowowych zgodnych z naukowymi rekomendacjami

Ostatnio sektor rybołówstwa Unii Europejskiej zwraca uwagę na znaczenie wprowadzenia w życie zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa i na treść raportu opublikowanego w tym roku przez Pew Charitable Trusts zatytułowanego Turning the Tide – czyli jak odwrócić bieg wydarzeń. Raport ten przedstawia historię całych dziesięcioleci nadmiernych połowów w północno-zachodnich wodach europejskich i ich wpływ na społeczności rybackie i na stada ryb, od których uzależnione jest życie tych społeczności.

Wnioski zawarte w raporcie Turning the Tide dotyczące konieczności niezwłocznego położenia kresu nadmiernym połowom i wprowadzenia WPRyb opierają się na ogromnym materiale zebranym w ramach recenzowanych badań naukowych realizowanych przez niezależnych naukowców i Międzynarodową Radę Badań Morza,  (ICES). Od czasu opublikowania tego raportu, nowe dane na temat połowów uzmysławiają fakt, że nadal mamy do czynienia ze zjawiskiem przełowienia, pomimo zmniejszenia śmiertelności połowowej w okresie ostatnich dziesięciu lat. Potwierdzają to wnioski raportu Turning the Tide.  

W kwietniu Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) Komisji Europejskiej złożył raport, z którego wynika, że ogólny poziom śmiertelności połowowej na obszarze ICES nadal przewyższa poziom wymagany przez WPRyb, a w ostatnich latach uległ on nawet zwiększeniu. Komitet STECF uznał ponadto, że  większość (61 procent) stad, co do których istnieje wystarczająca ilość danych, to stada „znajdujące się poza bezpiecznymi granicami biologicznymi”.

Dane te raz jeszcze potwierdzają, jak ważne jest wyciąganie wniosków z popełnionych błędów i działanie zgodnie ze zreformowaną WPRyb zmierzającą do położenia kresu nadmiernym połowom.

W grudniu ministrowie rybołówstwa ze wszystkich 28 krajów członkowskich UE spotkają się w celu ustalenia limitów połowowych dla wód, których dotyczy raport. Jest to ważny moment, w którym konieczne jest zastosowanie się do naukowych zaleceń i ustanowienie limitów, dzięki którym spełnione zostaną cele zreformowanej WPRyb.

Z zadowoleniem przyjęliśmy wiadomość, że grupy sektora rybołówstwa koncentrują się na danych naukowych i na potrzebie ustanowienia połowów rocznych zapewniających maksymalny zrównoważony odłów, zgodnie ze zreformowaną WPRyb. Głos sektora rybołówstwa ma istotne znaczenie i mamy nadzieję, że wezwie on ministrów do wdrożenia WPRyb i ustalenia limitów połowowych na nadchodzący rok zgodnie z zaleceniami ICES. 

Społeczeństwo obywatelskie i sektor rybołówstwa mają wspaniałą możliwość dokonania trwałej zmiany kondycji mórz Europy i zapewnienia stabilności przedsiębiorstw, których egzystencja zależy od morskich zasobów, odpowiadając na nasz apel nawołujący do położenia kresu nadmiernym połowom w tych wodach. 

Uta Bellion kieruje europejskim programem morskim Pew Charitable Trusts.

 

 

Spotlight on Mental Health