Proze resansman lerb lanmer pour siport bann mezir kont sanzman klima dan Sesel

Nouvo linisyativ pou prodwi premye estimasyon stok karbonn dan lekosistenm pei an antye.

Pew.Feature.Listing.NavigateTo

Proze resansman lerb lanmer pour siport bann mezir kont sanzman klima dan Sesel
Seagrass meadows, such as this one in Seychelles, are critical ecosystems for marine life and a nature-based solution to climate change.
Matthew Morgan Island Conservation Society

Blan

Partou lo plannet later, dan lanmer pre ek bann lakot, i annan bann laplenn lerb lanmer ki esansyel pour lasante nou losean. Sa bann plant marin ki osi fleri, i tre enportan pour labita en gran varyete pwason, bann enverteb tel ki krab ek kokiy e lezot lespes. Bann pti pwason i servi lerb lanmer koman zot lakres, e bann zannimo tel ki tortidmer ek bef delosale i vizit sa bann laplenn pour zot manze.

Lerb lanmer i osi zwe en rol enportan pour ed sosyete adapte e minimiz bann lefe sanzman klima. Pandan ki karbonn natirel i koule, bann laplenn lerb lanmer i stok en gran kantite karbonn ki resof latmosfer dan later ki zot pous ladan- apepre 10 poursan total karbonn organik i ganny stoke dan losean. Deplis, bann laplenn lerb lanmer i kapab ede protez bann kominote ki viv lo lakot kont lenpak bann gro laroul, koze par bann tanpet ki, dapre prediksyon bann syantis pou vin deplizanpli frekan anmezir ki lanmer i vin pli so.

Bann pei i kapab enkli bann lalwa ki protez lerb lanmer koman en solisyon natirel dan definisyon zot Kontribisyon Nasyonal anver Lakor Pari, pour ranforsi bann zefor mondyal pour redwir lenpak sanzman klima. Pour kapab mezir valer klimatik ki en polisi proteksyon lerb lanmer i kapab ofer –e pour byen zer stok karbonn dan bann later kot lerb lanmer i pouse, bann pei i devret konn lakantite, distribisyon ek letandi bann laplenn lerb lanmer, e si posib annan en estimasyon stok karbonn anba later.

En nouvo proze resers finanse par ‘The Pew Charitable Trusts’ i annan bi fourni sa bann lenformasyon pour Sesel, dan ka kot bann gran laplenn lerb lanmer i fourni en labita esansyel pour tortidmer ek pwason ki annan valer komersyal e osi siport bann aksyon kont sanzman klima ki pei pe antreprann, an servan koman bann pi karbonn enportan.

Proze resansman kartografik lerb lanmer ek rezerv karbonn

Proze pou fourni lenformasyon syantifik ki bezwen pour siport aksyon pei kont sanzman klima

Seychelles Seagrass and Carbon Mapping Project

Bann laplenn lerb lanmer i stok bann gran kantite karbonn ki sof latmosfer dan later kot zot pouse e i enn bann solisyon natirel pour konbat sanzman klima. Pour prodwir en map bann estimasyon stok karbonn pour lerb lanmer dan Sesel, bann serser pou servi bann zimaz satelit e kolekte lenformasyon lo teren. Sa lenformasyon ava servi koman baz syantifik pour bann ki desid lo bann polisi, pour zot enkli proteksyon lerb lanmer dan Kontribisyon Nasyonal anver Lakor Pari.

1. Resansman kartografik an servan zimaz satelit

Mapping seagrass using satellite imagery

Dan premye faz proze, bann serser i kolekte bann zimaz satelit losean pour pei an antye. Sa bann zimaz i montre prezans lerb lanmer ansanm avek lezot labita tel ki resif koray. Vi ki kouvertir nyaz ek nivo laklerte dan delo i kapab afekte kalite zimaz satelit, lenformasyon lo teren i osi ganny kolekte pour kapab konpar bann zimaz.

2. Koleksyon lenformasyon lo teren lo lerb lanmer

Field data collections on seagrass meadows

Bann serser i kolekte lenformasyon dan Sesel an antye. Zot anmas lenformasyon lo bann diferan lespes ek dansite lerb lanmer e zot anmas bann lesantiyon later pour fer estimasyon lakantite karbonn ki stoke anba bann laplenn.

3. Lenformasyon i ganny analize pour fer estimasyon lakantite lerb lanmer ek stok karbonn

Data is analyzed to estimate seagrass extent and carbon stock

Bann zimaz satelit ek lenformasyon teren i ganny analize e servi pour prodwir en map distribisyon ek lakantite lerb lanmer, ki tre presi e annakor avek realite lo teren. Bann lesantiyon later i ganny analize e zot konteni karbonn i ganny servi pour fer estimasyon stok karbonn pour bann laplenn lerb lanmer dan pei.

4. Lenformasyon syantifik ki gid bann desizyon politik

Scientific information informs policy decisions

Sa bann lenformasyon syantifik lo distribisyon lerb lanmer ek son stok karbonn i donn bann ki fer polisi lenformasyon ki zot bezwen pour enkli proteksyon lerb lanmer dan zot Kontribisyon Nasyonal, koman en solisyon natirel pour sanzman klima.

Resers

Gide par Liniversite Oxford, an partenarya avek plizyer lenstitisyon ek lorganizasyon lokal, Proze Resansman Lerb Lanmer ek Levalyasyon Stok Karbonn pou etablir sa baz syantifik neseser pour siport lenklizyon proteksyon lerb lanmer dan Kontribisyon Nasyonal Sesel. Bann serser dan sa proze ava ranpli bann mankman lenformasyon lo letandi ek distribisyon lerb lanmer e stok karbonn dan later avek sipor bann nouvo devlopman dan teknolozi deteksyon par satelit ek koleksyon lenformasyon lo teren.

Pour pli byen konpran lokasyon ek to distribisyon lerb lanmer, bann serser pou kolekte bann zimaz satelit dan fon lanmer kot lerb lanmer i pouse dan pei an antye. Bann zimaz i kapab ganny afekte par kouvertir nyaz, nivo laklerte dan delo e osi bann eleman karakteristik ki egziste dan fon lanmer. Alors bann serser lokal pou osi kolekte lenformasyon lo teren pour devlop en map valid pour distribisyon ek letandi lerb lanmer. Pour fer estimasyon stok karbonn, bann lesantiyon later pou ganny kolekte dan bann laplenn e analize pour determin zot nivo karbonn. Sa lenformasyon lo karbonn, ansanm avek sa map lerb lanmer ki annakor avek realite teren, ava pour premye fwa, fourni en estimasyon stok lerb lanmer ek karbonn dan pei. I ava osi servi koman en baz pour bann ki fer polisi, pour zot enkli lerb lanmer dan Kontribisyon Nasyonal Pei koman en solisyon natirel pour sanzman klima.

Bann partner

Avek finansman The Pew Charitable Trusts, sa proze i dirize par bann serser Liniversite Oxford an partenarya avek Fon Konservasyon ek Adaptasyon