Zefor lokal par Sesel pour nonm bann zerb lanmer/gomon zerb i siport zefor konservasyon

Dapre bann zofisye, koneksyon piblik avek bann labita enportan i lakle zot prezervasyon ek zot benefis klimatik

Navigate to:

Zefor lokal par Sesel pour nonm bann zerb lanmer/gomon zerb i siport zefor konservasyon
Sa laplenn zerb lanmer Sesel i labita en diversite lespes maren e i blok e stok karbonn- en solisyon natirel fas a sanzman klima, ki devret ganny prezerve.
Mansyon Proze resansman zerb lanmer ek evalyasyon karbonn

Bann laplenn zerb lanmer Sesel i tre enportan pour dimoun osi byen ki lanatir.  Bann marekaz lo lakot i en sours nouritir e en berso pour plizyer lespes maren tel ki pwason, torti ek envertebre; zot ede ranforsi bann lakot fas a radmare; e zot blok karbonn. Potansyel sa lekosistenm dan adaptasyon ek rediksyon lefe sanzman klima in motiv gouvernman Sesel pour angaz li pour protez 100% zerb lanmer Sesel avan 2030, dan kad son kontribisyon nasyonal vizavi Lakor Pari. 

Ozordi, dan kad kontinyasyon selebrasyon mwan Mars koman Mwan Sansibilizasyon lo Zerb Lanmer, Sesel in ofisyelman azout bann non zerb lanmer dan lalang Kreol Seselwa, son lalang maternel.  Fon pour Konservasyon ek Adaptasyon Klimatik Sesel (SeyCCAT) in rod sizesyon piblik e swivan vot popiler par bann sitwayen ki ti apre ganny valide par bann eksper, “zerb lanmer” ek “gomon zerb” ti ganny adopte koman bann apelasyon Kreol Seselwa pour zerb lanmer. Sa kanpanny partisipasyon piblik par SeyCCAT in osi abouti dan bann non lokal pour sa senk lespes zerb lanmer prensipal, enkli bann lespes ki annan bann karakteristik sanblab- ki trouve Sesel. 

A school of fish swims over a seagrass meadow (Thalassodendron ciliatum), ki aprezan son non lokal i gomon zerb levantay.
Proze Resansman Zerb lanmer ek Evalyasyon Karbonn

Devlopman bann term lokal pour zerb lanmer i non selman ede ogmant konesans, me i osi ede ranforsi konservasyon.    

Flavien Joubert, Minis pour Lanvironnman, Lagrikiltir ek Sanzman Klima ti eksprimen ki “Pour nou, lefe ki nou annan bann non Kreol ofisyel pour zerb lanmer ek tou son lespes, i ranforsi nou dezir pour fer tou dimoun pa zis konpran e apresye zerb lanmer, me zot osi santi sa lobligasyon pour zwe en rol dan son konservasyon.” .

Sa travay pour devlop bann non lokal inik pour zerb lanmer ti komans dan kad Proze SeyCCAT pour Marekaz Kotye ek Sanzman Klima, pour ogmant konesans lo lenportans zerb lanmer.  A sa moman SeyCCAT ti rekonnet ki ti napa en non spesifik pour sa lekosistenm; istorikman, mo ”gomon” ti pe ganny servi pour idantifye zerb lanmer osi byen ki alg.   An rezilta sa, SeyCCAT ti lans en kanpanny nasyonal pour idantifye bann non Kreol pour zerb lanmer ek bann lezot lespes sanblab dan lanmer Sesel. 

En laplenn Enhalus acoroides, en lespes gomon zerb ki annan bann fey long i parmi bann varyete ki aprezan i annan en non inik an Kreol Seselwa-gomon zerb gran fey.
Jeanne Mortimer

SeyCCAT ti servi rezo sosyal, progranm radyo ek bann prezantasyon dan kominote pour ankouraz piblik pour partisip dan idantifikasyon bann non Kreol pour zerb lanmer.  Kominote peser, ki tre familye avek labita zerb lanmer, in zwe en rol kle dan sa bann zefor sansibilizasyon.  Apre ki i ti’n kolekte bann sizesyon piblik e demann Seselwa pour vot pour sa ki zot prefere, SeyCCAT ti soumet en lalis non avek en Komite syantis ek lengwis ki ti retenir zis bann ki ti pli relevan.  Lakademi Kreol Sesel, ki avan sa ti Lenstiti Kreol ti adopte sa bann apelasyon koman bann non ofisyel e standar.

Jeanne A. Mortimer, Syantis konsiltan pour SeyCCAT ti eksplike ki “Zerb lanmer Sesel i enkli en douzenn lespes ki tonm dan senk kategori tre distenktif.” Me tradisyonnelman, mazorite Seselwa pa fer distenksyon ant zerb lanmer ek alg. Vi ki nou’n trouve ki trwa dan sa senk lespes ti napa non Kreol, nou’n envit piblik pour nonm zot e apre vot pour zot non prefere parmi bann sizesyon.  Nou krwar ki sa proze SeyCCAT pa zis ogmant konesans, me in osi devlop en sans lapartenans pour zerb lanmer parmi Seselwa.  

Halophila decipiens pou ganny azoute dan Diksyoner Kreol Seselwa koman lerb lanmer papiyon. Enn bann rezon akoz Lakademi Kreol Sesel (Lenstiti Kreol) ti swazir sa non parmi en lalis ki piblik ti’n sizere, se laform son bann fey ki resanble en papiyon.
Jeanne Mortimer

Bann non zerb lanmer an Kreol Seselwa ansanm avek zot definisyon, pou paret dan prosen edisyon Diksyoner Kreol Seselwa. 

Apard ed Seselwa pour pli byen konpran e apresye sa lekosistenm tre enportan, ladopsyon bann non lokal pour zerb lanmer i anliny avek en rekonesans global ki pe deplizanpli ogmante, lo lenportans lanatir pour byennet imen.    Konservasyon zerb lanmer i zwe en rol kle dan konba kont sanzman klima, an term rediksyon osi byen ki adaptasyon.  Par soutenir biodiversite, siport sibzistans e retir karbonn dan bann losean, zerb lanmer i anmenn en solisyon natirel pour sanzman klima e i tre enportan pour bann kominote lemonn an antye.  Parey M. Joubert ti fer sorti “Koman en pti leta zil, nou bezwen tou nou lekosistenm pour fonksyonn avek lefikasite pour ki nou pep, ozordi e demen, i kapab kontinyen benefisye avek zot servis pandan bann lannen ki pe vini.”

Stacy Baez i travay lo bann proze  The Pew Charitable Trusts pour proteksyon bann marekaz kotye ek resif koray.

America’s Overdose Crisis
America’s Overdose Crisis

America’s Overdose Crisis

Sign up for our five-email course explaining the overdose crisis in America, the state of treatment access, and ways to improve care

Sign up
Quick View

America’s Overdose Crisis

Sign up for our five-email course explaining the overdose crisis in America, the state of treatment access, and ways to improve care

Sign up
Composite image of modern city network communication concept

Learn the Basics of Broadband from Our Limited Series

Sign up for our four-week email course on Broadband Basics

Quick View

How does broadband internet reach our homes, phones, and tablets? What kind of infrastructure connects us all together? What are the major barriers to broadband access for American communities?

Pills illustration
Pills illustration

What Is Antibiotic Resistance—and How Can We Fight It?

Sign up for our four-week email series The Race Against Resistance.

Quick View

Antibiotic-resistant bacteria, also known as “superbugs,” are a major threat to modern medicine. But how does resistance work, and what can we do to slow the spread? Read personal stories, expert accounts, and more for the answers to those questions in our four-week email series: Slowing Superbugs.